مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی نظر به اهمیت نگاه دغدغه‌مند نسبت به جامعه در کنار تلاش برای رشد و پیشرفت صنعتی، گروه لایکو را بر آن داشته است تا فعالیت‌های حوزه مسئولیت اجتماعی خود را گسترش داده و مستندات آن را در این بخش به اشتراک بگذارد.


اقدامات بخش لایکو سبز

اقدامات بخش لایکو مهر