نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، خیابان بهمنیار، ابتدای خیابان زهره کرمانی، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 0343-2478678
آقای علی عسگرزاده