نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان، ابتدای خیابان اقبال، سمت چپ، جنب نمایشگاه خودرو، تشک لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 0343-2458144