نمایندگی کرمان


 نشانی: کرمان،بلوار فردوسی، بین کوچه 5 و 7، روبروی تکیه عباسعلی
 نام صاحب نمایندگی: آقای مازاریان
 تلفن: 32260289-034
آقای مازاریان