نمایندگی سنندج


 نشانی: سنندج- خیابان آبیدر، پایینتر از بانک صنعت و معدن، روبروی کوچه نوروز، پلاک 127
 نام صاحب نمایندگی: آقای کردی
 تلفن: 087-33234873
 موبایل: 09120869893
آقای کردی