نمایندگی جاجرود (دنیای فرش)


 نشانی: جاجرود، بازار مبل کمرد، روبروی پمپ بنزین کمرد، دنیای فرش
 تلفن: ۷۵۰۹۴۰۰۰