نمایندگی وزرا


 نشانی: خیابان بهشتی، خیابان وزراء، بین خیابان اول و سوم، پلاک 21
 نام صاحب نمایندگی: آقای ناصری
 تلفن: 09122055062
آقای ناصری