نمایندگی یزد 2


 نشانی: یزد- خیابان کاشانی روبروی پارک هفتم تیر، جنب کوچه خورشید
 نام صاحب نمایندگی: آقای ابراهیمی
 تلفن: 38343003-035
آقای ابراهیمی