شعبه ساری


 نشانی: ساری، خیابان پیام نور، بعد از کوچه گلبرگ
 تلفن: 33202942-011