نمایندگی نکا


 نشانی: نکا، خیابان انقلاب، جنب پاساژ انقلاب، فروشگاه جهیزیه
 نام صاحب نمایندگی: آقای فیروزی
 تلفن: 34723041-011
آقای فیروزی