نمایندگی بابلسر


 نشانی: بابلسر، خیابان شهید رجایی، روبروی بازار ماهی فروشان
 نام صاحب نمایندگی: آقای کرباسی
 تلفن: 35333209-011
آقای کرباسی