نمایندگی بابل


 نشانی: بابل، خیابان فرهنگ، روبروی مدرسه فریده میری، ساختمان ملک نژاد
 نام صاحب نمایندگی: آقای ملک نژاد
 تلفن: 32198020-011
آقای ملک نژاد