نمایندگی کلاردشت


 نشانی: کلاردشت، میدان حسن کیف، ابتدای جاده عباس آباد، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای شفیعی
 تلفن: 52633081-011
آقای شفیعی