نمایندگی لنگرود 2


 نشانی: لنگرود، خیابان امام خمینی، کوچه زرگران، پاساژ شیک، طبقه همکف
 نام صاحب نمایندگی: آقای صادقی
 تلفن: 42533566-013
آقای صادقی