نمایندگی لنگرود 1


 نشانی: لنگرود، خیابان شریعتی، مقابل دانشگاه آزاد اسلامی
 نام صاحب نمایندگی: آقای میرحیدری
 تلفن: 42525548-013
آقای میرحیدری