نمایندگی بندرانزلی


 نشانی: بندرانزلی، خیابان نواب صفوی، کوی واحدی، روبروی ساختمان لاله و لادن
 نام صاحب نمایندگی: آقای مهدی زاده
 تلفن: 43514383-013
آقای مهدی زاده