نمایندگی رشت


 نشانی: رشت، ابتدای گلباغ نماز، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای بدخشانی
 تلفن: 33765664-013
آقای بدخشانی