نمایندگی یزد 1


 نشانی: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، بعداز سازمان اب، روبروی پاساژ ولیعصر
 نام صاحب نمایندگی: آقای ابراهیمی
 تلفن: 36243004-035
آقای ابراهیمی