نمایندگی بندرعباس 2


 نشانی: بندرعباس، بلوار رسالت شمالی، بین چهارراه پردیس و چهارراه گفتگو، خیابان تمدنها، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای رحیمی
 تلفن: 33756096-076
آقای رحیمی