نمایندگی کرمانشاه 2


 نشانی: کرمانشاه، خیابان مصوری، جنب دبستان آتوسا قباییان
 نام صاحب نمایندگی: آقای همتی
 تلفن: 37293556-083
آقای همتی