نمایندگی کرمان 2


 نشانی: کرمان، خیابان شهید نامجو (اقبال)، بعد از کوچه 5، سمت راست
 نام صاحب نمایندگی: آقای علی عسگرزاده
 تلفن: 32478678-034
آقای علی عسگرزاده