نمایندگی سقز


 نشانی: سقز، میدان قدس، خیابان جمهوری، فروشگاه لایکو
 نام صاحب نمایندگی: آقای خوش پیام
 تلفن: 36226482-087
آقای خوش پیام