نمایندگی قم 2


 نشانی: قم، میدان جهاد، خیابان حائری، فروشگاه لایکو، پلاک 52
 نام صاحب نمایندگی: آقای رحیمی
 تلفن: 37756042-025
آقای رحیمی