شعبه گیشا


 نشانی: ابتدای خیابان گیشا، نبش کوچه یکم
 تلفن: 88255939