نمایندگی اهواز 2


 نشانی: اهواز، خیابان شریعتی، بین اهوازیان و رضایی، پلاک 2678
 نام صاحب نمایندگی: آقای پورشیخی
 تلفن: 32228563-061
آقای پورشیخی