نمایندگی شهرکرد


 نشانی: شهرکرد، خیابان سعدی، چهارراه فردوسی، روبروی مجتمع تجاری ستاره شهر، (فروشگاه ابریشم)
 نام صاحب نمایندگی: آقای مهدیان
 تلفن: 32264546-038
آقای مهدیان