نمایندگی جمهوری


 نشانی: خیابان جمهوری، چهارراه شیخ هادی، پلاک 713
 نام صاحب نمایندگی: آقای باقری
 تلفن: 66475070
آقای باقری