نمایندگی بوشهر


 نشانی: بوشهر، میدان امام خمینی، خیابان امام، خیابان فرودگاه، خیابان بهشتی، جنب آجیل فروشی مجلسی
 نام صاحب نمایندگی: خانم زره پوش
 تلفن: 33543814-077
خانم زره پوش