نمایندگی ارومیه 1


 نشانی: ارومیه، بلوار امام علی، بلوار عدالت، پلاک 48
 نام صاحب نمایندگی: آقای جعفری لک
 تلفن: 33672131-044
آقای جعفری لک