شعبه ائل گلی


 نشانی: تبریز، خیابان ائل گلی، مجتمع ستاره امید
 تلفن: 33801102-041