شعبه باغشمال


 نشانی: تبریز، خیابان ارتش جنوبی، روبروی ساختمان قائم، پلاک 6
 تلفن: 35540127-041