شعبه باغشمال


 نشانی: تبریز، خیابان ارتش جنوبی، روبروی بیمارستان بهبود، پلاک 75
 تلفن: 35540127-041