نمایندگی ساوه


 نشانی: ساوه، خیابان طالقانی نبش طالقانی 8/1، جنب شیرینی سرای مادر
 نام صاحب نمایندگی: خانم کریمی
 تلفن: 42200176-086