سرویس نوزاد، بچگانه، نوجوان  لایکو

 
تکه دوزی   
   
 
 

فروش اینترنتی محصولات
www.laico.co

   
شــــرح کالا کد کالا
سرویس بچگانه طرح ترکیه {8 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف - ملحفه - بالش - تشک - کوسن - 3 عدد دورتختی)
4202
سرویس بچگانه چین دار {3 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف چین دار : 140×100) 1 + (ملحفه : 160×100) 1

+ (بالش چین دار : 60×40) 1
4204
سرویس نوزاد چین دار {3 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف چین دار : 90×70) 1 + (تشک : 80×60) 1

+ (بالش چین دار : 40×30) 1
4203
سرویس بچگانه پفکی {3 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف : 140×100) 1 + (ملحفه : 160×100) 1 + (بالش : 60×40) 1
4226
سرویس بچگانه {3 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف : 140×100) 1 + (ملحفه: 160×100) 1 + (بالش : 60×40) 1
4211
سرویس نوزاد {3 تکه} {تکه دوزی}

(لحاف : 90×70) 1 + (تشک : 80×60) 1 + (بالش : 40×30) 1
4214
دورتختی بچه گانه 4221